Home   Produkter   Mineralull

Mineralull

Vad är mineralull?

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glasull och stenull.

Glasull har låg vikt, är spänstig och har god hållfasthet. Den lämpar sig bra för mjuka solerprodukter, exempelvis mellan trä- och stålreglar. Glasullens unika egenskaper har också gjort det möjligt för Isover att ta fram ett komplett taksortiment. Tack vare sin spänst och uppbyggnad klarar glasullen de höga kraven på belastning. Glasullen används också i form av rörskålar för isolering av rör samt skivor och mattor för teknisk isolering.

Tillverkning

Mineralull tillverkas av glas- respektive stenråvara som smälts och spinns till tunna trådar. På trådarna sprutas ett bindemedel som härdas när isoleringen passerar genom en ugn. Efter härdningen kapas isoleringen till rätt format. Vissa produkter belägger man före kapningen med ett ytskikt av t ex papper.

Värmekonduktivitet

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, även kallat lambdavärde. Värmekonduktiviteten beskriver förmågan att leda värme. För ett isolermaterial ska värdet naturligtvis vara så lågt som möjligt. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet.

Den låga värmekonduktiviteten hos glasull och stenull hänger samman med produkternas förmåga att hålla luften i isoleringen stilla och att minska värmestrålningen.

Värmekonduktivitet mäts i W/m•°C. För byggisolering anges värmekonduktiviteten alltid vid en medeltemperatur av +10°C. Den varierar mellan 0,030 och 0,045 W/m°C beroende på produkt.

För teknisk isolering anger vi värmekonduktiviteten vid flera olika temperaturer i våra produktbeskrivningar. Det beror på att värmekonduktiviteten ökar när temperaturen ökar, beroende på ökad värmestrålning.

Värmemotstånd

Om man vet tjockleken på en isolerprodukt kan dess värmemotstånd beräknas. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering. För plana produkter beräknas värmemotståndet som isolertjockleken i meter dividerat med värmekonduktiviteten i W/m °C.

Brandegenskaper

Isovers glas- och stenullsprodukter är med några undantag klassificerade som obrännbara material (Euroklass A1 eller A2). I produktpresentationerna framgår brandegenskaperna för respektive produkt.

Högsta användningstemperatur

Trots att såväl glasull som stenull är obrännbara material anges för de flesta produkter högsta kontinuerliga användningstemperatur till 200°C. Vissa produkter, framför allt teknisk isolering, kan dock användas vid högre temperatur trots att bindemedlet långsamt börjar brytas ned vid denna temperatur. Vid högre temperatur bryts bindemedlet ner i de varmaste skikten. Ju högre temperaturen är, desto snabbare går nedbrytningen.

Eftersom temperaturen snabbt faller i riktning mot den kallare sidan av isoleringen förblir bindemedlet opåverkat i större delen av materialet. Det finns dock ett par saker att beakta när isoleringen utsätts för temperaturer över 200°C. Den får inte belastas eftersom hållfastheten minskar i de partier av isoleringen där bindemedlet har bränts ur och avståndshållare ska därför användas för att avlasta isoleringen. Isoleringen får inte heller utsättas för fukt.

Dessutom måste upphettningen ske långsamt första gången, max 50°C per timme. När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Se därför till att ventilationen är god och undvik att andas in röken.

Komfortbeläggning av polymer-cellulosa får en missfärgning vid 100°C, i övrigt påverkas inte komfortskiktet. För pappersklädda produkter gäller en lägre användningstemperatur, 80°C.